Savetnik za hemikalije
Chemical Consulting
Opasne hemikalije
Savetnik za hemikalije 2

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE - ko ima obavezu angažmana stručnog lica?

opasne hemikalije

Snadbevač opasnih hemikalija ima zakonsku obavezu da angažuje savetnika za hemikalije najkasnije do 09.marta 2013 godine. Snadbevač = pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik a koji stavlja u promet hemikalije.

Ko nema obavezu da obezbedi savetnika za hemikalije?

Prema Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje treba da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl.glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 48/12), obavezu obezbeđivanja savetnika za hemikalije nemaju pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu i snadbevač koji stavlja u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje, kao i distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.

Savetnik za hemikalije uverenje o položenom ispitu

uverenje: savetnik za hemikalije