Aktivne supstance

Aktivna supstanca jeste supstanca ili mikroorganizam, uključujući viruse ili gljivice, koji imaju opšte ili specifično dejstvo na nepoželjne organizme. Aktivne supstance su upisane u:

* Listu I – Lista aktivnih supstanci,
* Lista Ia – Lista aktivnih supstanci sadržanih u biocidnom proizvodu manjeg rizika i
* Lista Ib – lista osnovnih supstanci.

Listama su naročito određeni:

* ime i minimalni nivo čistoće aktivne supstance u biocidnom proizvodu,
* vrsta biocidnog proizvoda u kojem može biti korišćena aktivna supstanca,
* uslovi za donošenje akta za stavljanje u promet i korišćenje biocidnog proizvoda u odnosu na rizik koji aktivna supstanca predstavlja za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.

Aktivne supstance za koje je odbijen upis u Listu I i Listu Ia upisane su u Listu II – Lista aktivnih supstanci za koje je odbijen upis u Listu I i Listu Ia. Listom II su bliže određeni:

* ime aktivne supstance i
* vrsta biocidnog proizvoda u kome ne može biti korišćena.

Ova lista se preuzima iz Evropske zakonske regulative i objavljuje se u Službenom glasniku RS.