Bezbednosni list

Bezbednosni list (lična karta hemikalije) je dokument čiji je sadržaj definisan Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista. Pruža informacije o opasnostima koje nosi hemikalija što omogućuje njeno bezbedno korišćenje a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Prvenstveno je namenjen profesionalnim korisnicima. Bezbednosni list mora biti napisan na srpskom jeziku u formi koja je usklađena sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista. Podaci sadržani u njemu moraju biti konkretni i jasni. Ovaj dokument je podložan promenama u zavisnosti od novih saznanja o opasnoj hemikaliji na koju se odnosi. Upravo iz tog razloga, bezbednosni list mora imati datum izrade odnosno revizije.

Snadbevač (proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik) prilikom stavljanja u promet opasnih hemikalija ima obavezu i ustupanja bezbednosnog lista.

Za koje hemikalije se mora dostaviti bezbednosni list?

* opasne hemikalije (supstance i smeše koje se mogu svrstati u barem jednu klasu opasnosti a u skladu sa zakonskim uredbama koje se odnose na klasifikaciju hemikalija),
* supstance koje ispunjavaju kriterijume da budu identifikovane kao prezistentne - bioakumulativne – toksične (PBT) ili veoma prezistentne – veoma bioakumulativne (vPvB),
* supstance koje izazivaju zabrinutost:

1. izazivaju poremećaj endokrinog sistema ili
2. imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume da budu klasifikovane kao PBT ili vPvB a naučno je potvrđeno da ostavljaju posledice po zdravlje ljudi,

* smeša koja nije klasifikovana kao opasna a sadrži najmanje jednu:

1. opasnu supstancu u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju,
2. supstancu koja izaziva zabrinutost u količini od najmanje 0,1% od mase smeše ili
3. supstancu za koju je propisana maksimalno dozvoljena koncentracija u radnom prostoru.