Detergenti

Šta se podrazumeva pod pojmom detergent?

Detergent je supstanca ili smeša koja sadrži sapune odnosno druge surfaktante i upotrebljavaju se za pranje i čišćenje. Surfaktant je organska supstanca ili smeša koja ima površinski aktivna svojstva i koja sadrži jednu ili više hidrofilnih i hidrofobnih grupa koje su sposobne da smanji površinski napon vode formirajući raširen ili adsorbujući monosloj na dodiru voda – vazduh i stvore emulziju odnosno mikroemulziju odnosno micele, kao i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina.
Pomoćne smeše za pranje se svrstavaju u detergente i podležu obavezi primene zakonske regulative kojom se uređuje oblast detergenata. Pomoćne smeše za pranje su:

* pomoćna sredstva za pranje – sretstva za pretpranje, ispiranje ili izbeljivanje odeće i veša iz domaćinstva,
* omekšivač za veš – koristi se u završnim procesima pranja a vešu daje mekoću pri dodiru,
* smeša za čišćenje – sredstvo namenjeno za čišćenje u domaćinstvu i za druga čišćenja površina (npr.: materijala, mašina, mehaničkih alata, prevoznih sredstava i prateće opreme, instrumenata, aparatura, itd.),
* ostala sredstva za čišćenje i pranje – sredstva namenjena za sve druge procese pranja i čišćenja.

Pod kojim uslovima se detergent stavlja u promet?

Prema Zakonu o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/10 i 92/11) detergent se stavlja u promet ako surfaktant sadržan u tom detergentu ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti. Pravilnikom o detergentima („Sl. glasnik RS“, br. 40/10 i 5/12) propisuju se kriterijumi i metode ispitivanja biorazgradljivosti surfaktanta. Ustanove koje utvrđuju biorazgradljivost surfaktanta moraju da budu akreditovane za odgovarajuću metodu ispitivanja.
Detergent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti može se staviti u promet pod uslovom da je Agencija za hemikalije izdala odobrenje za korišćenje tog surfaktanta u detergentu ili je donet akt kojim se odobrava korišćenje surfaktanta u detergentu u Evropskoj Uniji.

Proizvođač detergenta (pravno lice ili preduzetnik koji stavlja detergent ili surfaktant u promet – proizvodi, uvozi ili menja karakteristike i obeležavanje detergenta) koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava kriterijume potpune aerobne biorazgradljivosti podnosi zahtev Agenciji za hemikalije za dobijanje odobrenja pre stavljanja u promet. Uz zahtev dostavlja se i tehnički dosije o surfaktantu čija je sadržina definisana Pravilnikom o detergentima. Agencija za hemikalije vrši procenu podtaka iz tehničkog dosijea o surfaktantu za šta se plaća odgovarajuća novčana naknada. Ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o hemikalijama, Agencija izdaje odobrenje u kome može da odredi uslove za stavljanje u promet i korišćenje surfaktanta kao sastojka detergenta. Imalac odobrenja dužan je da se pridržava propisanih uslova.

Pored navedenih obaveza, proizvođač detergenta dužan je i:

* da klasifikuje i obeleži detergent u skladu sa propisima koji se odnose na klasifikaciju i obeležavanje hemikalija, kao i u skladu sa specifičnim načinom obeležavanja koji je propisan za detergente,
* izradi bezbednosni list,
* izradi Listu o sastavu detrgenta i učini dostupnim javnosti podatke o sastavu detergenta i
* izvrši upis detergenta u Registar hemikalija.

Klasifikacija i obeležavanje detergenata

Svaki detergent koji se stavlja na tržište Republike Srbije mora biti klasifikovan u skladu sa DSD/DPD i CLP/GHS sistemom. Iz klasifikacije proističu sledeći elementi obeležavanja koji se navode na etiketi detergenta:

* znak opasnosti,
* grafički prikaz opasnosti (piktogram),
* oznake rizika i
* oznake bezbednosti.

Detergenti koji su namenjeni opštoj upotrebi moraju biti obeleženi i u skladu sa specifičnim načinom obeležavanja čiji su elementi:

* opšti podaci:

1. naziv i trgovačko ime detergenta,
2. podaci o pravnom licu odgovornom za stavljanje detergenta u promet,
3. podaci o pravnom licu, adresa elektronske pošte, internet prezentacije i telefonski broj iz Liste o sastavu detergenta;

* specifični podaci:

1. podaci o sastavu detergenta koji se navode kao opseg masenog udela tog sastojka a zavise od njegove koncentracije u detergentu,
2. sastojci detergenta koji se navode na ambalaži nezavisno od koncentarcije (enzimi, dezinficijensi, optička belila, mirisi, konzervansi, alergeni).
3. obaveze proizvođača u vezi slikovnog prikaza voća na etiketi/ambalaži detergenta - ne smeju se naći slikovni prikazi voća takvi da mogu dovesti do zablude potrošača prilikom korišćenja.

* elementi obeležavanja detergenata o merama predostrožnosti – pored obaveznog tekstualnog obaveštenja o merama predostrožnosti, poželjno je istaći i slikovne simbole koje slobodno mogu kreirati sami proizvođači.

* elementi obeležavanja koji se odnose na detergente za pranje veša – elementi koji se obavezno moraju naći na etiketi detergenta namenjenog za pranje veša su:

1. preporuka o količini detergenta,
2. informacije o mernoj posudi i
3. broj standardnih punjenja.

Detergenti za industrijske i profesionalne svrhe ne moraju biti obeleženi u skladu sa specifičnim načinom obeležavanja. Poželjno je da na ambalaži ovog detergenta bude istaknuto „Samo za profesionalnu upotrebu“.

Bezbednosni list detergenta

Bezbednosni list detergenta pored sadržaja koji je utvrđen Pravilnikom o sadržini bezbednosnog lista mora da ima i informacije o potpunoj aerobnoj biorazgradljivosti surfaktanta ili podatak da je za taj surfaktant izdato odobrenje za korišćenje. Ove informacije se navode u poglavlju 12 Ekotokikološki podaci ili poglavlju 15 Regulatorni podaci.

Lista o sastavu detergenta

Lista o sastavu detergenata sadrži sledeće informacije:

* naziv detergenta,
* podatke o proizvođaču (adresa, e-mail, broj telefona),
* podatke o svim sastojcima detergenta, date po zastupljenosti masenog udela (%) od najvećeg do najmanjeg, prikazanim u sledećim opsezima:

• 10% ili više (≥ 10%),
• 1% ili više, ali manje od 10% (1 – 10%),
• 0,1% ili više, ali manje od 1% (0,1 – 1%),
• Manje od 0,1% (< 0,1%).

Proizvođač detergenta ima obavezu izrade liste o sastavu detergenta i da na svojoj internet strani objavljuje podatke iz ovog dokumenta.

Upis detergenata u Registar hemikalija

Prilikom upisa detergenta u Registar hemikalija pored podataka o detergentu i njegovim sastojcima, dostavljaju se i podaci o svim surfaktantima sadržanim u detergentu i to:

* proizvođač surfaktanta,
* zemlja porekla,
* trgovačko ime,
* biorazgradljivost.