Evidencija podataka

Evidencija podataka o biocidnim proizvodima mora da se vodi na tačno utvrđenim obrascima koji su sastavni deo Pravilnika o vođenju evidencije o BP. Evidencije se vode u obliku elektronske baze podataka prema trgovačkom imenu biocidnog proizvoda za koji je doneto rešenje ili odobrenje za stavljanje u promet.

Nosilac rešenja, odnosno odobrenja, dužan je da vodi evidenciju o:

* količini biocidnog proizvoda stavljenog u promet,
* količini zaliha,
* količini biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta i
* licima kojima je biocidni proizvod prodat ili ustupljen.

Podatke iz evidencije dostavlja Agenciji za hemikalije najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodni period i čuva ih najmanje 10 godina.

Nosilac privremene dozvole dužan je da:

* uputi korisnika na uslove za ograničeno i kontrolisano korišćenje biocidnog proizvoda
* dostavi izveštaj o iskorišćenim količinama i rezultatima sistematskog praćenja korišćenja tog biocidnog proizvoda.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za hemikalije.

Nosilac potvrde za naučno istraživanje i razvoj, odnosno proces-orjentisano istraživanje i razvoj dužan je da sačini izveštaj o biocidnom proizvodu za koji je vršeno istraživanje sa podacima o identitetu, obeležavanju, količinama koje koristi, licimakoja ih koriste, kao i podatke o uticaju aktivne supsatnce ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu i da taj izveštaj dostavi Agenciji na njen zahtev.