Klasifikacija hemikalija

Adekvatno informisanje korisnika hemikalija o njihovim opasnim svojstvima omogućuje bezbednu upotrebu hemikaliju a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Podatke o opasnim svojstvima supstance ili smeše korisnici mogu naći na etiketi hemikalije. U postupku klasifikacije primenom odgovarajućih kriterijuma, hemikaliji se dodeljuje odgovarajuća klasa opasnosti i elementi obeležavanja (ističu se na etiketi hemikalije i pružaju korisniku informaciju o stepenu i vrsti opasnosti koju hemikalija nosi). Trenutno su na teriroriji Republike Srbije u primeni dva sistema klasifikacije:

* stari „narandžasti“ sistem DSD/DPD (dangerous substances and preparations) i
* novi sistem CLP/GHS (Globally harmonized system od classification and labeling of chemicals)

Novi sistem klasifikacije CLP/GHS je u primeni od 01. oktobra 2011. godine za supstance. Smeše se mogu klasifikovati po DSD/DPD sistemu do 01. juna 2015. godine kada stupa na snagu obaveza klasifikacije svih hemikalija po CLP/GHS-u (globalno harmonizvanom sistemu – jedinstven sistem klasifikacije u celom svetu). Klasifikacija hemikalija u određenu klasu opasnosti vrši se na osnovu:

* podataka o njihovim svojstvima:

1. fizička i hemijska,
2. toksikološka (efekti na zdravlje ljudi) i
3. ekotoksikološka (efekti na životnu sredinu)

* kriterijuma za klasifikaciju u klase opasnosti .

Ko ima obavezu klasifikacije hemikalija?

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik hemikalija dužan je da ih klasifikuje u skladu sa zakonskim uredbama.

Pakovanje i obeležavanje

Opasne hemikalije se pakuju u ambalažu koja mora da ispuni uslove tačno specificirane propisima koji uređuju klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje. Pakovanje opasne hemikalije ne sme da ima nikakav obilik ili slikovni prikaz koji može da dovede korisnika u zabludu u pogledu korišćenja, kao ni elemente obeležavanja koji su karakteristični za ambalažu hrane, lekova, kozmetičkih proizvoda i hrane za životinje.

U postupku klasifikacije opasnoj hemikaliji (hemikalija koja se može svrstati u jednu od klasa opasnosti) se dodeljuju sledeći elementi obeležavanja:

* grafički prikaz opasnosti (piktogram),
* pisano upozorenje,
* oznake rizika,
* oznake bezbednosti.

Opasna hemikalija mora da bude obeležena na propisan način (etiketa sa tačno definisanim elementima obeležavanja).

Oglašavanje

Hemikalija se može oglašavati samo ako se njena opasna svojstva ističu i navode u oglasnoj poruci. Tom prilikom ne smeju se plasirati netačni ili nepotpuni podaci koji mogu da navedu korisnika na nebezbedno rukovanje i korišćenje hemikalije.