Registar hemikalija

Registar hemikalija predstavlja bazu podataka o hemikalijama koje se nalaze u prometu na teritoriji Republike Srbije. Cilj registracije hemikalija jeste njihovo praćenje i minimizacija štetnih efekata po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Koje hemikalije se upisuju u Registar hemikalija?

Prema Pravilniku o Registru hemikalija („Sl.glasnik RS“ , br. 100/11) u Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na teritoriju Republike Srbije i:

* mogu se svrstati u neku od carinskih tarifnih oznaka sa Spiska carinskih tarifnih brojeva koji je dat kao Prilog 1 Pravilnika o Registru hemikalija,
* koje su proizvedene ili uvezene u količini većoj ili jednakoj od 100 kg na godišnjem nivou.

Koje hemikalije se ne upisuju u Registar hemikalija?

Izuzetci od upisa u Registar su hemikalije koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao:

* biocidni proizvodi,
* sredstva za zaštitu bilja,
* lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini,
* kozmetički proizvodi,
* hrana, prehrambeni aditivi i arome i
* hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Ko ima zakonsku obavezu registracije hemikalija?

* proizvođač,
* uvoznik i
* dalji korisnik (pravno lice ili preduzetnik koji hemikalije koristi za proizvodnju smeša koje se stavljaju na tržište).

Potrebna dokumentacija:

* prijava radi upisa,
* dokaz o plaćenoj naknadi za proveru podataka (visina naknade zavisi od broja i količine hemikalija koja se stavi na tržište)
* dosije o hemikaliji,
* bezbednosni list hemikalije.

Kada se vrši upis u Registar hemikalija?

Agenciji za hemikalije se do 31.marta tekuće godine dostavljaju podaci o hemikalijama koje su proizvedene ili uvezene na tržište Republike Srbije tokom predhodne godine.