Tehnički dosije

Pravilna primena Zakona o biocidnim proizvodima obezbeđuje da se u promet stavljaju samo biocidni proizvodi koji su dovoljno efikasni da unište nepoželjne organizme i pri tome nemaju neprihvatljiva dejstva na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. To se postiže procenom aktivne supstance i procenom biocidnog proizvoda, odnosno procenom njegovog uticaja na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu, mogućih nepoželjnih posledica po ciljne organizme, efikasnost i rizik pri predviđenom načinu upotrbe.

Procena biocidnog proizvoda vrši se na osnovu tehničkog dosijea koji sadrži podatke o aktivnoj supstanci i biocidnom proizvodu:

* identitet,
* podatke o fizičkim i hemijskim svojstvima,
* podatke o metodama za detekciju,
* podatke o toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima,
* podatke o načinu korišćenja i efikasnosti na ciljne organizme,
* podatke o merama za zaštitu zdravlja ljudi, životinja i životne sredine,
* podatke o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju i
* sažetak tehničkog dosijea.

Obim i tačna sadržina tehničkog dosijea utvrđena je Pravilnikom o obimu i sadržini tehničkog dosijea za biocidni proizvo, odnosno za biocidni proizvod manjeg rizika. Podaci za tehnički dosije o fizičkim, hemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima aktivne supstance i biocidnog proizvoda obezbeđuju se primenom metoda ispitivanja koje su propisane zakonom kojim se uređuju hemikalije.

Tehnički dosije je sastavni deo dokumentacije koja se predaje Agenciji za hemikalije radi dobijanja odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda. Bez tehničkog dosijea nije moguće dobiti odobrenje.