Uloge i obaveze savetnika za hemikalije

* priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
* odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,
* aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,
* koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
* primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu,
* vođenje evidencije o prometu hemikalija,
* priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
* formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
* učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
* implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
* saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
* stara se o pravilnoj primeni odrebi Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i ostalih propisa proisteklih iz navedenih zakona.