Savetodavne usluge koje pružamo u oblasti upravljanja hemikalijama podrazumevaju:

* Komunikacija i saradnja sa Agencijom za hemikalije,
* Zastupanje klijenta prilikom inspekcijske kontrole,
* Izrada dokumntacije neophodne za upis hemikalija u Registar hemikalija (zahtev za upis i dosije o hemikaliji),
* Kontinualno učestvovanje u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalije (klasifikacija supstance i smeše, prevođenje sa DSD/DPD na CLP/GHS klasifikacioni sistem, aktivnosti na proveri i/ili ažuriranju podataka sa postojeće etikete i izrada novih etiketa),
* Vođenje evidencije o hemikalijama i prezentovanje podataka Agenciji za hemikalije na njen zahtev,
* Izradu bezbednosnog lista za supstance i smeše (obuhvata izradu bezbednosnog lista za novi proizvod i njegovo pravovremeno revidiranje u skladu sa novim saznanjima i prevod bezbednosnih lista za hemikalije koje se uvoze),
* Saradnju na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (ograničenja i zabrane koja se odnose na stavljanje u promet ili korišćenje, ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja - VOC)
* Angažman na sprovođenju procedura vezanih za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija (izrada dokumentacije za postupak predhodnog obaveštenja i postupak davanja saglasnosti na osnovu predhodnog obaveštenja tkz. PIC postupak, dostavljanje neophodnih informacija Agenciji za hemikalije),
* Pripema dokumentacije neophodne za izdavanje dozvola za:

1. obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija (obuhvata i vođenje evidencije o prometu) i
2. korišćenje naročito opasnih hemikalija.

* Prezentacija i primena uslova o držanju opasnih hemikalija u prodajnom prostoru (obeležavanje prodajnog prostora i bezbedno izlaganje opasnih proizvoda),
* Izrada zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
* Priprema zahteva za Odobrenje za stavljanje u promet biocidnog proizvoda (aktivnosti pri pripremi tehničkog dosijea i izrada sažetka tehničkog dosijea za biocidni proizvod (BP)),
* Rad na podnošenju zahteva za izdavanje privremene dozvole za stavljanje u promet BP,
* Priprema zahteva za dobijanje potvrde/dozvole za korišćenje BP za naučno istraživanje i razvoj,
* Izrada bezbednosnog lista za BP,
* Učešće u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje BP,
* Učešće pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja i skladištenja BP kao i obaveze vođenja evidencije.