Vrste biocidnih proizvoda

Prvilnikom o vrstama biocidnih proizvoda određene su vrste biocidnih proizvoda (BP) prema načinu korišćenja, organizmu na koji deluje, prostoru u kojem se koriste i predmetu, odnosno površini koja se tretira. Svaka vrsta BP ima oznaku proizvodnog tipa („product-type“, skraćeno PT) i odgovarajući broj.

Vrste BP grupisane su na sledeći način:

* dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu (PT 1 – PT 5),
* konzervansi (PT 6 – PT 13),
* biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina (PT 14 – PT 19) i
* ostale vrste biocidnih proizvoda (PT 20 – PT 23).

Dezinficijensi i biocidni proizvodi za opštu upotrebu

U ovu grupu spadaju sledeće vrste biocidnih proizvoda:

* biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi (PT 1)
* dezinficijensi i drugi biocidni proizvodi koji se koriste u domaćinstvu i objektima javnog zdravlja (PT 2)
* biocidni proizvodi za higijenu u veterini (PT 3)
* dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje (PT 4)
* dezinficijensi za vodu za piće (PT 5)

Konzervansi

U konzervanse ubrajaju se:

* konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda (PT 6)
* konzervansi za zaštitu filmova (PT 7)
* konzervansi za zaštitu drveta (PT 8)
* konzervansi za zaštitu vlakana, kože, gume i polimernih materijala (PT 9)
* konzervansi za zaštitu u građevinarstvu (PT 10)
* konzervansi za zaštitu tečnosti u rashladnim i procesnim sistemima (PT 11)
* slimicidi (PT 12)
* konzervansi za zaštitu fluida koji se koriste pri obradi metala (PT 13)

Biocidni proizvodi za suzbijanje štetočina

U grupi biocidnih proizvoda nalaze se sledeće vrste:

* rodenticidi (PT 14)
* avicidi (PT 15)
* moluskocidi (PT 16)
* piscicidi (PT 17)
* insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje ostalih zglavkara (PT 18)
* repelenti i atraktanti (PT 19)

Ostale vrste biocidnih proizvoda

U ovu grupu svrstavamo sledeće vrste biocidnih proizvoda:

* kozervansi za hranu ili konzervansi za hranu za životinje (PT 20)
* sredstva za suzbijanje obrastanja (antifauling proizvodi) (PT 21)
* tečnosti za balsamovanje i prepariranje (PT 22)
* proizvodi za suzbijanje drugih kičmenjaka (PT 23)